KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ

KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULU
Gelişen teknoloji ile birlikte, kamu yararı için, kamuya açık alanlarda, suçun önlenmesi, güvenliğin sağlanması ve korunması amacıyla 23 Ekim 2018 tarihinde 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa altındaki Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu ve İtiraz Kurulu’ nun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasları Tüzüğü, Bilişim Sistemlerinin Kurulabileceği Kamusal Alanların Kriterleri ve Özellikleri Tüzüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Bilgi Levhalarının Ebatları, Şekli ve İçeriği Tüzüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Bilişim Verilerinin Kaydedilmesi, Muhafazası, Kullanılması, Verilmesi, Talep Edilmesi, Silinmesi Ve İmha Yöntemine İlişkin Yöntemler Tüzüğü Bakanlar Kurulu’ ndan geçmiş ve Kurul faaliyete başlamıştır.

AMAÇ
31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası altında oluşturulan Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ nun temel amacı meydan, kara yolları, cadde, park, ticaret, finans, eğlence, eğitim faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara kurulacak sabit kamera veya bilişim sistemlerinin izinlendirilmesidir. 
Bu kapsamda, kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut sabit kamera ve bilişim sistemlerinin 23 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt altına alınması ve izinlendirilmesi zorunludur. 
Kamuya açık alanları görüntüleyen sabit kamera ve bilişim sistemlerini kurmak isteyen kişiler, kamu, kurum ve kuruluşları da Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ na başvurmaları zorunludur.  
Kamuya açık alanı görüntüleyen sabit kamera ve bilişim sistemlerini bildirmeyenler hakkında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’ nın 15.maddesi, 8.fıkrası gereği cezai işlem uygulanabilecektir.  

İTİRAZ KURULU
Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ nun, bilişim sistemlerinin kurulması için Kurul’ un icra edilmemiş veya icra edilmiş kararları için, bu karardan herhangi bir şekilde etkilenen kişi tarafından, 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası altında oluşturulan İtiraz Kurulu’ nda görüşülmek üzere Başbakanlık’ a müracaat edilir. 

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu ve İtiraz Kurulu’ nun kararları; şeffaflık ilkesi doğrultusunda Başbakanlık' ın resmi İnternet sayfasından ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır.


KURULLAR

KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULU

31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası gereği, bilişim sistemlerinin kurulabilmesi için oluşturulan Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu aşağıda belirtilen 10 üyeden meydana gelmektedir.

(A) Başbakanlığın Müdür düzeyinde temsilcisi (Başkan),
(B) İçişleriyle Görevli Bakanlığın Müdür düzeyinde temsilcisi (Üye),
(C) Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlığın Müdür düzeyinde temsilcisi (Üye),
(Ç) İlgili İlçenin Kaymakamlık temsilcisi (Üye),
(D) İlgili Belediyenin Müdürü (Üye),
(E) Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi (Üye),
(F) İlgili ilçenin Polis Müdürü veya temsilcisi (Üye),
(G) Trafikten sorumlu Daire Müdürü veya temsilcisi (Üye),
(H) İlgili İlçenin Mahalli Baro temsilcisi (Üye),
(I) Şehir Plancıları Odası temsilcisi (Üye).

KURULUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Suçla ilgili istatistiki verilere, nüfus ve araç yoğunluğuna dayanarak kamuya açık alanlarda bilişim sistemlerinin hangi noktalara ve kaç adet kurulmasına, iptal edilmesine, yer değiştirmesine, sayısının artırılmasına veya azaltılmasına izin ve/veya karar verir.
Kurul kararları ve gerekçeleri, 2 iş günü içerisinde Başbakanlığa ve Polis Genel Müdürlüğü’ ne gönderilir.
Kurul' un almış olduğu kararlar ve gerekçeleri, kararların icra edilmesinden en az 15 gün önce Başbakanlık resmi İnternet sitesinde Kurul'a ayrılan bölümde yayımlatılır ve basın aracılığıyla duyurulur.
Kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut veya kurulacak sabit kameraların kayıt altına alınmasını sağlar.

İTİRAZ KURULU

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ nun almış olduğu kararlara itirazı değerlendirmek üzere oluşturulan “İtiraz Kurulu” bir Başkan ve altı üye olmak üzere 7 kişiden meydana gelmektedir. 

(A) Başbakanlık Müsteşarı (Başkan),
(B) İçişleriyle Görevli Bakanlık Müsteşarı (Üye),
(C) Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlık Müsteşarı (Üye),
(Ç) Polis Genel Müdürü veya yardımcılarından biri (Üye),
(D) İlgili Belediyenin Başkanı (Üye),
(E) Barolar Birliği Başkanı veya temsilcisi (Üye),
(F) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcisi (Üye).

İTİRAZ KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kurul' un almış olduğu icra edilmemiş kararlara karşı itiraz, karardan herhangi bir şekilde etkilenen kişi tarafından, kararın yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, yazılı ve gerekçeli olarak Başbakanlık' a yapılır. Yapılan itirazlar Başbakanlık tarafından en geç 2 iş günü içerisinde İtiraz Kurulu' na iletilir ve İtiraz Kurulu, gerekçeli kararını en geç 30 gün içerisinde vererek ilgili kişiye tebliğ eder. İtirazlar sonuçlandırılmadan Kurul kararları icra edilmez.
Kurul' un icra edilmiş kararlarına karşı itiraz, herhangi bir şekilde etkilenen kişi tarafından, bilişim sisteminin kurulmasından itibaren altı ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak Başbakanlığa yapılır. Yapılan itirazlar Başbakanlık tarafından en geç 2 iş günü içerisinde İtiraz Kurulu' na iletilir ve İtiraz Kurulu, gerekçeli kararını en geç 30 gün içerisinde vererek ilgili kişiye tebliğ eder.
İtiraz Kurulu, incelemesini ve değerlendirmesini yaparken Anayasanın 19’uncu maddesi kurallarına, bu Yasa kurallarına, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası kurallarına, Kişisel Verilerin Korunması Yasası kurallarına uyulup uyulmadığını,  ayrıca şehrin dokusuna, doğal, tarihi, mimari veya kültürel özelliklerine zarar verilip verilmediğini ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilip edilmediğini de dikkate alır.

MEVZUAT

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Tüzükleri

 

 KURUL ÜYELERİ

 KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULU


 

 İTİRAZ KURULU

 

KURULA BAŞVURU

KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULU'NA BAŞVURU

31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’ na göre resen veya tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşları, ekteki başvuru formuyla beraber Polis Genel Müdürlüğü’ ne, İlçe Polis Müdürlükleri’ ne veya Polis Karakolları’ na müracaat edilecektir. 
Ayrıca kamuya açık alanları görüntüleyen sabit kameraları olan tüzel kişiler de, yukarıda belirtilen yasa tahtında ekteki form ile birlikte Polis Genel Müdürlüğü’ ne, İlçe Polis Müdürlükleri’ ne  veya Polis Karakolları’ na müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İTİRAZ KURULU'NA BAŞVURU

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ nun almış olduğu kararlardan herhangi bir şekilde etkilenen kişi, icra edilmemiş kararlara karşı 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Kurul’ un icra edilmiş kararlarına karşı itiraz ise bilişim sisteminin kurulmasından itibaren 6 aydır. Başvurular ekteki formla birlikte yazılı ve gerekçeli olarak Başbakanlık' a yapılır.

 

KURUL KARARLARI

Karar 10.05.2024

Karar 23.01.2024

Karar 13.09.2023

Karar 02.05.2023

Karar 01.03.2023

Karar 20.10.2022

Karar 30.06.2022

Karar 14.04.2022

Karar 12.11.2021

Karar 12.08.2021

Karar 18.12.2019

Karar 08.03.2019

Karar 08.02.2019

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: (0392) 601 1118

Fax: (0392) 227 52 81

E-posta: info.kgys@gov.ct.tr